top of page

TOPLEISURE YAT SATIŞ VE SERVİS A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.

WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Mevcut web sitesi, topleisure.net (bundan sonra “TopLeisure” olarak anılacaktır) sahipliğindedir.

GENEL KULLANIM KOŞULLARI

Mevcut web sitesinin ve tüm alt etki alanlarının erişim ve kullanımı, aşağıdaki koşullara (bundan sonra “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) ve yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelere tabidir. Mevcut web sitesine veya alt etki alanlarına erişen ve tarama yapan kullanıcı, genel kullanım koşullarını herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan kabul eder. TopLeisure, herhangi bir zamanda, mevcut olan genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcı düzenli olarak bağlı olduğu kullanım koşullarını gözden geçirmek için bu bölümü ziyaret etmek zorundadır.

TELİF HAKKI

Site ve içeriği, aksi belirtilmediği sürece telif hakkı korumasına tabidir ve bu genel kullanım koşullarında veya sitedeki metinde, TopLeisure’ ın önceden yazılı onayı belirtilmedikçe kullanılmamalıdır. TopLeisure, içerik kullanımında üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez. Kişisel bilgilerin korunması bölümüne tabi olan kişisel veriler, kullanıcı tarafından siteye herhangi bir şekilde, herhangi bir veri, soru, yorum, öneri, fikir, kavram, elektronik posta veya başka herhangi bir şekilde iletilen herhangi bir bilgi veya iletişim olmadığı sürece, teknik veya diğer bilgiler, kullanıcının kendisinden bahsetmiş olması dışında, münhasır ve tescilli olmayan bir işlem olarak kabul edilir ve herhangi bir amaç için TopLeisure tarafından sertbestçe kullanılabilir, çoğaltılabilir, açıklanabilir, yayınlanabilir veya başka bir şekilde bertaraf edilebilir.


SİTE MATERYALLERİ

Site ve içeriği (bundan sonra “materyal” olarak anılacaktır), telif hakları, komşu haklar ve/veya diğer mülkiyet hakları ile korunmakta olup, fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet koruması ile ilgili Türk yasa ve antlaşmalarına göre korunmaktadır. Bu materyaller ya TopLeisure un ya da TopLeisure a bunları sitede kullanma hakları ve lisanslarına sahip üçüncü şahısların malıdır. Herhangi bir materyalin çoğaltılması ve kullanılması, sadece kullanıcının kişisel ve özel bilgileri, varsa kullanıcının TopLeisure hakkında bilgisi, telif hakkı ve/veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin özel sözünü tutması koşuluyla herhangi bir ticari amaç hariç olmak üzere yetkilendirilmiştir. Materyallerin ve herhangi bir parçasının herhangi bir şekilde çoğaltılması ve kullanılması, TopLeisure’ un önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Materyalin sunumu, yapısı, organizasyonu, herhangi bir şekilde malzemelerin tamamı veya bir kısmının dağıtımı, çoğaltılması, temsili, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletimi, çevirisi, satışı veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması, her ne olursa olsun TopLeisure‘ un önceden yazılı onayı olmaksızın kesinlikle yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu TopLeisure Yat Satış ve Servis A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiye www.topleisure.net siteleri üzerinden, ilgili şirket ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz;
• Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, yeni ürün tanıtımı ve Boat Showlar hakkında bilgilendirme, değerlendirmesi, sonuçlandırılması,
• Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
• Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
• Müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi ve takibi;
• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
• Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
• Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
• Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
• Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
• Boat Show, lansman gibi etkinliklerin organizasyonu ve takibi gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz bazı özellikli amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:
• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
• Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kendilerine hediye, jest gönderimi gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
• Potansiyel tekne müşterilerine, tekne almış müşterilerine ve/veya diğer ürünlerimizin/hizmetlerimizin müşterilerine uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama araçlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası gibi amaçlar ile kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla TopLeisure Yat Satış ve Servis A.Ş. ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla ve dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler; TopLeisure yetkili satıcı, servis ve üreticileri tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca ya da iş ortaklarımız veya yetkili satıcı ve servislerimiz kanalıyla; tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, üreticilerimiz ve diğer iş ortaklarımız kanalıyla; dijital ortamda internet siteleri, mobil uygulamalar, vb. kanallardan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak siz, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Onay vermeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz

bottom of page